:
   


นางมนัสนันท์  กาละดี
รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอนาน้อย

   

 

 

   

 

 

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
   
วันที่ 8 เมษายน  2558

  สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง

 1

 
1
3
1
 

 

 

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย จัดกิจกรรรมรณรงค์และสาธิตการตัดแต่ง    กิ่งมะขามหวาน  เพื่อพัฒนาสวนมะขามให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตมะขามหวาน ณ สวนนายหมุน ต๊ะใจ  หมู่ที่ 6 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน     โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน มาร่วมและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน     

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน นายพิเชษญ์ จันทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมให้กำลังใจมอบนโยบายในการปฏิบัติงานทีมงานอำเภอนาน้อย โดยมีนางมนัสนันท์ กาละดี เกษตรอำเภอนาน้อยและทีมงานอำเภอนาน้อย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน    
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. บริเวณในและนอกสำนักงาน เพื่อเตรียมดำเนินการตาม "โครงการ Smart Farmer" ต่อไป  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่จัดอบรม        เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ กศน.ตำบลบัวใหญ่  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

  

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดในขอนไม้และการทำปุ๋ยหมักโดยใช้หัวเชื้อ CTO   
         นางมนัสนันท์ กาละดี เกษตรอำเภอนาน้อย ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟลดการเผาตามยุทธศาสตร์ จังหวัดน่าน ที่หน่วยต้นน้ำกาด ตำบลศรีษะเกษ       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558          

       การสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558   

      เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการร่วมกันตรวจแปลงยางพารา
ตามโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง  ปี 2558                      อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   
2