:
   


นางมนัสนันท์  กาละดี
เกษตรอำเภอนาน้อย

   

 

 

   

 

 

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
   
วันที่  25 มีนาคม  2558
   เวลา 10.20
 น

  สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง

 1

 
1
3
1
 

 

 

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จัดอบรม                     เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ กศน.ตำบลบัวใหญ่   อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน           คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 19/03/58 

 


 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดในขอนไม้และการทำปุ๋ยหมักโดยใช้หัวเชื้อ CTO ตามโครงการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร แก่เกษตรกรจำนวน  25 ราย   ณ หอประชุมบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ ทั้งนี้เกษตรอำเภอนาน้อยได้ให้ความรู้ เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อถวายแด่ พ่อหลวง   คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 18/03/2558

         นางมนัสนันท์ กาละดี เกษตรอำเภอนาน้อย ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟลดการเผาตามยุทธศาสตร์ จังหวัดน่าน ที่หน่วยต้นน้ำกาด ตำบลศรีษะเกษ       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558          

       การสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558   

      เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการร่วมกันตรวจแปลงยางพารา
ตามโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง            ปี 2558 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   
2